STATUT STOWARZYSZENIA „POMORZE ZACHODNIE W CHUŚCIE”

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1
1. Stowarzyszenie „Pomorze Zachodnie w chuście”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Szczecin.

§ 3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem województwa zachodniopomorskiego.
2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6
1.Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków oraz powoływać biura.
2. Stowarzyszenie realizuje cele statutowe w formie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 7
Celem stowarzyszenia jest:
1) Działalność na rzecz promowania noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich;
2) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
3) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
4) działalność charytatywna;
5) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
6) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
6a) działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
7) ochrona i promocja zdrowia,
8) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
9) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
10) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
11) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
12) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
13) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14) działalność edukacyjna, kulturalna i wychowawcza
15) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i
młodzieży;
16) działalność wspierająca upowszechnianie kultury fizycznej;
17) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
18)działalność promująca turystykę i krajoznawstwo;
19) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
19a) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
20) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w
kraju i za granicą;
21) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
22) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
23) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
23a) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
23b) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa;
24) promocja i organizacji wolontariatu;
25) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
§ 8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
organizowanie spotkań, kursów, warsztatów, szkoleń oraz innych imprez,
integrację rodziców noszących dzieci w chustach i nosidłach miękkich,
popularyzowanie idei noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich poprzez organizację i udział w akcjach i kampaniach społecznych,
udział w spotkaniach, warsztatach i inicjatywach organizowanych przez inne organizacje, instytucje lub firmy
prowadzenie edukacji okołoporodowej
organizowanie spotkań dla matek dotyczących ich sytuacji życiowej i zawodowej
wspieranie matek w podejmowaniu aktywności zawodowej
tworzenie grup wsparcia
współpracę z mediami
prowadzenie działalności wydawniczej,
prowadzenie i zlecanie badań naukowych związanych z celami Stowarzyszenia,
organizowanie imprez oraz innych form propagujących działalność Stowarzyszenia,
przygotowywanie i prowadzenie projektów realizowanych przez członków Stowarzyszenia,
przygotowywanie i realizację akcji promujących aktywne i świadome rodzicielstwo,
przygotowywanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
wspieranie rodziców w twórczym działaniu w procesie wychowania dzieci i młodzieży,
podejmowanie współpracy z jednostkami administracji samorządowej i rządowej,
prowadzenie strony internetowej i aktywność na portalach społecznościowych,
realizację zadań publicznych zgodnych z celami Stowarzyszenia.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 9
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie posiada członków:
zwyczajnych,
wspierających,
honorowych.
§ 10
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację i rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 11
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 12
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu albo co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

§ 13
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków,
korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 14
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
dbania o dobre imię stowarzyszenia,
przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
regularnego opłacania składek.

§ 15
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 16
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
b. wykluczenia przez Zarząd:
- z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dwanaście miesięcy,
- z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia.
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 17
Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.

§ 18
1. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
2. W razie, gdy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu następuje w drodze wyborów w trakcie najbliższego Walnego Zebrania.
§ 19
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 20
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.


Walne Zebranie Członków

§ 21
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd minimum raz w roku, jako sprawozdawcze, i co dwa lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane
 7. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków Stowarzyszenia. Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 22
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
uchwalanie zmian statutu,
wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej
udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
ustalanie wysokości składek członkowskich,
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego.

Zarząd

§ 23
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 członków, w tym Prezesa.
3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
5.  Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

§ 24
Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
a. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
g. zwoływanie Walnego Zebrania,
h.  rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna

§ 25
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie Przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu Komisji.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 26
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a  kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b.    występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu
d. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu,
f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
g. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w określonym terminie

§27
Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2 członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Na podstawie  jednomyślnie podjętej uchwały wskazującej uzasadnienie, Komisja może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§ 28
1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie,
b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty
d. dochody z majątku stowarzyszenia, dochody z działalności odpłatnej i nieodpłatnej.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Sposób reprezentacji
§ 29
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest Prezes samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe
§ 3o
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.

§ 32
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.


Copyright ©2017 Pomorze Zachodnie w Chuście,